Thiết bị mở xoay cổng 24V cổng điều hành cổng mở dài 5 mét 120W

27