ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ BỘ THU CỬA CỔNG TỰ ĐỘNG

2,500,000